email: karollkowalski@gmail.com

tel: 0048 509612610